DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE’NİN DUYGULARLA İLİŞKİSİ


Duygu Tanılama/Anlama: Duyguları tanılama/anlama becerisi kişinin kendisinin ve çevresindeki bireylerin duygularını anlayıp işlemlenmesi becerisini içerir. Bu beceri sırasında çeşitli jest ve mimikler, ses tonu vs. ipuçu olarak kullanılır. Duyguları tanılama/anlamada daha iyi olan kişiler daha fazla sosyal uyum gösterir, çevresinde daha fazla kabul görür. Dehb’li bireylerin bu becerisine dair yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin 2001’de yapılan bir çalışma(Dyck ve ark.) Dehb’li bireylerin Dehb’si olmayan bireylere kıyasla daha düşük duygu tanılama/anlama becerisine sahip olduğunu gösterirken; 2015 yılında yapılan başka bir çalışmada(Deschamps ve ark.) iki grup arasında bir farklılık bulunmamıştır.
Duygusal Değişkenlik: Duygusal tepkilerin tutarsız ve değişken olması “değişkenlik” terimi ile ifade edilir. Dehb ile ilgili yapılan güncel çalışmalarda ise ani öfkelenme, düşük engellenme sınırı sinirlilik gibi durumları içeren “emosyonel dürtüsellik” kavramı karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar Dehb’si olan bireylerde değişkenlik/emosyonel dürtüselliğin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.
Kaynak: Öztürk, Y., Özyurt, G., Tufan, A.E. ve Pekcanlar, A. (2018). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda duygu düzenleme güçlükleri ve tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 10(2), 188-201.