DEHB OLAN ÇOCUKLARDA EBEVEYN FAKTÖRÜ


Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, dikkati sürdürmede güçlük, gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik ve yetersiz dürtü kontrolünün olduğu bir bozukluktur. Bir dönem DEHB’nin çocukluk çağına özgü bir bozukluk olduğu düşüncesi hakimdi. Daha sonra ileri yaş dönemlerinde de DEHB’nin uzun dönem sürebilen bir bozukluk olduğu görüşü hakim olmaya başlamıştır. DEHB için süreklilik göstergesi aile öyküsünün varlığıdır. Hastalığın erişkin formunun çocuklardaki formundan daha güçlü ailesel etiyolojik risk taşıdığı öne sürülmüştür. DEHB olan erişkinlerin çocuklarında, DEHB olan çocukların ebeveynlerinden daha yüksek oranda DEHB riski mevcuttur. DEHB’li çocukların ailelerinde anksiyete ve depresif bozuklukların diğerlerine oranla daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Panik bozukluğu ve agorafobi DEHB’li çocukların ebeveynlerinde kontrol grubuna oranla daha yüksektir. Anksiyete bozukluğu olan bireylerin çocuklarında da daha fazla DEHB tanısı mevcut olduğu bulugulanmıştır.
Kaynakça: Güçlü, O., & Erkıran, M. (2004). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Konmuş Çocukların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Yüklülük